♦♦♦♦♦ Cập nhật phòng đang trống:

Hiện đang có phòng trống dưới đất, lầu 1 và lầu 2.

Liên hệ: A.Nhân_0903.022.358 ; A.Hải_0933.345.866.

Quý khách vui lòng gọi điện thoại trước để xem phòng.